Lah Lǐlh Luniwěn, the Universal Tongue
Лаь Лиљ Лыніўен  [lax liɮ lɯ'nɪ.wen]

La Luniwen is a Mandarin-Russian creole language, spoken in the Sino-Russian Union, a fictional communist counterpart of the (Federal) European Union in my unwritten novel.

Mandarin is the basilect, Russian is the acrolect. That is to say, Mandarin is the language (formerly) spoken by most of the people, while Russian is the elite/administrative one. Thus, like in most cases like this, La Luniwen is actually russian vocabulary put onto a simplified mandarin grammar.

However, mashing up two such unrelated languages gave interesting sound changes, like mandarin tones becoming shifted vowels, or a generalized consonant voicing (with unvoiced allophones).

La Luniwen Writing Systems

La Luniwen Phonology

La Luniwen Numbers

La Luniwen Syntax

~≈~Sample sentences~≈~

Милій лаь нәљ мил зꙗд бољой луд вењӱв жыва.
Mǐliy lah nʌlh mǐl ząd bolhoy lǔ̌d věnhů̊v zhü̈va.
​​​​​​​​
['mi.lɪj lax nʌɮ mil zɑ̃t 'bɔ.ɮɔj lud͜ veɲyv 'ʐɯ.va]
beautiful DEF.ART woman GNO know many CL.people rich man
This gorgeous woman knows many rich men.
Жө бизэн жӛњәў вежан. Дал жән лыў гәўжӱ гонад.
Zhʌ̌ bǐzen zhʌ̊nhʌw vězhan. Dal zhʌn lü̈w gʌwzhů̊ gonad.
​​​​​​​​​
[ʐɤ 'bi.zɛn 'ʐʊ.ɲʌɥ 've.ʐan] [dal ʐʌn lɯw 'gʌɥ·ʐy 'gɔ.nat]
this.one business important very – 3S now HYP fast finish
This deal is very important. It should be closed quickly.
Лаь гяў лаљ вөй жіьжэљ дѧь ўан!
Lah gǎw lalh vʌ̌y zhihzhelh dęh wan!
​​​​​​
[lax͜ kɑw laɮ vɤj 'ʐɪx.ʂɛɮ dẽx wan]
DEF.ART cake SEM cost sixteen CL.money yuan
This cake costs sixteen yuan! (chinese currency)
Ўөй гољ дал мил лувӗян.
Wʌ̌y golh dal mǐl lǔ̌vɥǎn.
​​​​
[wɤj gɔɮ dal mil 'luv.ɥɑn]
for cat 3S GNO like
Cats, she likes them.